Privacy Verklaring

Hoe gaan we om met jullie gegevens.

Privacy

Verwerking van persoonsgegevens.

In het document vindt u informatie over hoe de organisatie omgaat met uw gegevens. Wij vinden het belangrijk dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan en dat u goed op de hoogte bent van de manieren waarop wij uw gegevens gebruiken. Door middel van dit document willen we u daarom graag informeren hierover. Vier Consultancy B.V., gevestigd aan Blankenstein 134-A, 7943 PE Meppel, hierna te noemen: De Organisatie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1 Definities

 • De organisatie: Vier Consultancy B.V., gevestigd aan Blankenstein 134-A, 7943 PE Meppel
 • De gebruiker: U, de lezer van dit document
 • Het document: Deze privacy verklaring
 • Website: www.vierconsultancy.nl en alle onderliggende domeinen

2 Waarop is dit privacy statement van toepassing?

Alles wat u kunt lezen in het document heeft betrekking op alle persoonsgegevens die de organisatie verwerkt met betrekking op de dienstverleningen. Zowel op automatische als handmatige wijze.

3 Contactgegevens:

 • https://vierconsultancy.nl
 • Blankenstein 134-A, 7943 PE Meppel
 • 085 130 1186
 • Martijn Knol is de Functionaris Gegevensbescherming van Vier Consultancy B.V. Hij is te bereiken via martijn@vierconsultancy.nl

4 Persoonsgegevens die wij verwerken

Vier Consultancy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

5 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vier Consultancy B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)

6 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vier Consultancy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Vier Consultancy B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

7 Geautomatiseerde besluitvorming

Vier Consultancy B.V. neemt  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vier Consultancy B.V.) tussen zit. Vier Consultancy B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics

8 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vier Consultancy B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar

9 Delen van persoonsgegevens met derden

Vier Consultancy B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

10 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vier Consultancy B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vier Consultancy B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

11 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vier Consultancy B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vierconsultancy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vier Consultancy B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

12 Wijzigingen aan het document

 De organisatie kan op elk moment de inhoud van het document wijzigen zonder hier melding van te maken. Het document is voor het laatst gewijzigd op: 11/12/2020 

13 Websites van derden

Op de site wordt verwezen naar sites van derden. De organisatie heeft geen invloed op de manier waarop deze derde partijen met uw gegevens omgaan. De organisatie raadt u aan de privacy overeenkomt van eventuele derde partijen te lezen. Alles wat in het document beschreven is heeft alleen betrekking op www.vierconsultancy.nl en onderliggende domeinen.                  

14 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vier Consultancy B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vierconsultancy.nl