Algemene Voorwaarden

www.vierconsultancy.nl

VIER

Algemene verklaring

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • “Dienstverleningsovereenkomst”: de overeenkomst tussen Vier Consultancy B.V. en de Klant waarin de tot dienstverlening strekkende rechtsverhouding tussen partijen vastgelegd is alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. De Dienstverleningsovereenkomsten worden genoemd: Consultancyovereenkomst, Detacheringsovereenkomst of Outsourcingsovereenkomst.
 • “Klant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Vier Consultancy een Dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten.
 • “Vier Consultancy B.V.” (KvK 76535207) de organisatie, die op grond van de Dienstverleningsovereenkomst diensten verstrekt aan de Klant.
 • “Werknemer”: iedere natuurlijke persoon, al dan niet in loondienst bij Vier Consultancy B.V., die werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van de Klant in het kader van de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

Tarieven

 • Alle door Vier Consultancy B.V. genoemde tarieven zijn exclusief btw en andere wettelijke heffingen. De kosten voor woon-werkverkeer van werknemers zitten inbegrepen in het tarief.
 • Vier Consultancy B.V. evalueert per 1 januari van elk kalenderjaar haar tarieven. De tarieven kunnen worden aangepast met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie van het voorgaande kalenderjaar op basis van de consumentenprijsindex. Eventuele andere beoogde tarievenwijzigingen zijn slechts van toepassingen indien partijen daarmee schriftelijk hebben ingestemd.

Facturering en betaling

 • Tijdsverantwoording door Vier Consultancy B.V. vindt plaats op basis van bestede tijd maal het toepasselijke (uur)tarief vergezeld van een specificatie van de werkzaamheden.
 • Indien de Klant niet akkoord is met de door Vier Consultancy B.V. voorgestelde planning dan wel met de ingeplande tijden, dient de Klant dit uiterlijk drie (3) kalenderdagen voor de aanvang van de ingeplande werkzaamheden bij Vier Consultancy schriftelijk te melden, bij gebreke waarvan de planning voor geaccepteerd geldt. De planning kan enkel gewijzigd worden in goed overleg tussen Klant en Vier Consultancy B.V.
 • Facturering door Vier Consultancy vindt in beginsel wekelijks plaats op basis van nacalculatie van het aantal door de Werknemer ten behoeve van de Klant daadwerkelijk bestede tijd in de week voorafgaand aan de factuurdatum. Indien de Klant het niet eens kan zijn met de factuur dan vragen wij de klant uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum bezwaar aan te tekenen bij Vier Consultancy B.V.
 • Betaling door de Klant van de facturen van Vier Consultancy B.V. geschiedt zonder bevoegdheid tot enige inhouding, korting, of verrekening en wordt binnen 14 dagen na de factuurdatum overgemaakt naar de bankrekening van Vier Consultancy B.V.
 • De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Klant van het door hem aan Vier Consultancy B.V. verschuldigde bedrag, is de Klant met ingang van het moment van overschrijding van de betaaltermijn in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is. Vier Consultancy B.V. , zal de Klant tweemaal een herinnering sturen. Bij een derde herinnering is Vier Consultancy B.V. gerechtigd om 15 procent over de hoofdsom aan incassokosten in rekening te brengen met een minimum van € 500,- per incasso.
 • Door en/of namens Vier Consultancy verleende gebruiksrechten en/of de overdracht van eigendommen geschiedt onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling.

Annulering

 • Annulering (dat wil zeggen: het annuleren en/of het verplaatsen van reeds geplande dagen door de Klant) is uitsluitend mogelijk indien de annulering, uiterlijk drie (3) kalenderdagen voor de aanvang van de ingeplande werkzaamheden, schriftelijk geschiedt en de annulering voor aanvang van geplande dag door Vier Consultancy B.V. geaccepteerd is.

 

Ontbinding

 • Buitengerechtelijke ontbinding geschiedt uitsluitend schriftelijk.
 • Ieder der partijen is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning, ingebrekestelling of andere aankondiging vereist is, de Dienstverleningsovereenkomst buiten rechte te ontbinden, indien:
 • de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
 • de wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;
 • de wederpartij zijn onderneming staakt;
 • buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Dienstverleningsovereenkomst na te komen
 • Indien de Klant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst had ontvangen, kan hij die overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat nog niet is uitgevoerd.
 • Bedragen die Vier Consultancy voor de ontbinding aan de Klant heeft gefactureerd blijven onverminderd door de Klant aan Vier Consultancy B.V. verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

Opschorting

 • Indien de Klant een opeisbare verbintenis voortvloeiende uit de Dienstverleningsovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Vier Consultancy gerechtigd haar verplichtingen jegens de Klant zonder nadere aankondiging op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Klant gehouden te zijn.

Aansprakelijkheid

 • Een partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de Dienstverleningsovereenkomst, is jegens de wederpartij aansprakelijk voor de directe schade die daaruit voortvloeit, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
 • Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals niet genoten omzet of winst, rente- of vertragingsschade, gemiste besparingen of reputatieschade is uitgesloten.
 • Voor zover op Vier Consultancy B.V. enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust – op grond van contractuele aansprakelijkheid, uit onrechtmatige daad dan wel uit andere wettelijke of buitenwettelijke grond – en Vier Consultancy B.V. gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Vier Consultancy B.V. gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en in ieder geval tot het door Vier Consultancy B.V. aan de Klant in het kader van de Dienstverleningsovereenkomst gefactureerde bedrag en daarnaast in ieder geval tot een maximumbedrag van € 500.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 1.000.000,- per jaar.
 • Vier Consultancy B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derde partijen. Vier Consultancy B.V. is ook nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik of ongeautoriseerd gebruik van de (inlog)gegevens van het systeem van de Klant.
 • Zowel Vier Consultancy B.V. als de Klant zal een adequate (aansprakelijkheids)verzekering in stand houden om de eigen aansprakelijkheid uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomst te dekken. Zowel Vier Consultancy B.V. als de Klant is tegenover de ander gehouden op eerste verzoek een afschrift van de verzekeringspolis overleggen.

Overmacht

 • Een overmacht situatie kan maken dat Vier Consultancy B.V. haar werkzaamheden niet of niet tijdig kan uitvoeren, dan wel dat de uitgevoerde werkzaamheden niet de kwaliteit (blijven) hebben, die Vier Consultancy B.V. en de Klant nastreven. Vier Consultancy B.V. is niet aansprakelijk jegens de Klant voor enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 • Als overmacht is aan te merken iedere tekortkoming die Vier Consultancy B.V. niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan haar schuld, dan wel noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, alsook elke situatie die buiten de redelijke controle van Vier Consultancy B.V. valt.
 • Als overmacht situatie worden in ieder geval aangemerkt: stakingen, bedrijfsbezetting, brand, oorlog, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, niet-levering van noodzakelijke materialen, diensten of producten door derden, bedrijfsstoring, revolutie of een vergelijkbare situatie, onlusten, ziekte van ingeschakelde werknemers en/of derden, aardbeving, waterschade, overstroming, aardbeving of een andere natuurramp.
 • Een overmacht situatie geeft de Klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige (schade)vergoeding. Indien een overmacht situatie meer dan drie (3) maanden voortduurt of heeft geduurd, dan hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op enige schadevergoeding. Facturen c.q. kosten voor reeds door Vier Consultancy B.V. verrichte werkzaamheden of ingekochte zaken blijven verschuldigd. 

Non-concurrentie en personeel

 • Gedurende de looptijd van de Dienstverleningsovereenkomst alsmede gedurende een periode van een jaar na beëindiging ervan, is het de Klant verboden een door en/of middels Vier Consultancy B.V. ter beschikking gestelde Werknemer direct of indirect een overeenkomst aan te bieden.
 • De Klant dient te allen tijde een tussen Vier Consultancy B.V. en de Werknemer geldend (non-)concurrentiebeding en/of relatiebeding te eerbiedigen.
 • Handelt de Klant in strijd met het verbod uit bovenstaande dan verbeurt de Klant een direct opeisbare boete van € 30.000,- excl. BTW, onverminderd het recht van Vier Consultancy B.V. om schadevergoeding te vorderen.
 • De Klant staat ervoor in dat ook aan haar gelieerde ondernemingen de bovenstaande bepalingen genoemd in acht nemen. Onder gelieerde onderneming wordt verstaan:
 • de onderneming waarin de Klant direct of indirect zeggenschap uitoefent en/of enig belang heeft.
 • de onderneming waarin de zeggenschap en/of het belang in dezelfde handen is als de zeggenschap en/of het belang van de Klant.

Belastingen en sociale premies

 • Vier Consultancy B.V. garandeert de Klant, voor zover van toepassing, dat op het loon van de Werknemer de verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen worden ingehouden en afgedragen. Vier Consultancy B.V. vrijwaart de Klant dienaangaande.
 • Op eerste verzoek van de Klant zal Vier Consultancy B.V. schriftelijk bewijs omtrent deze ingehouden heffingen en belastingen overleggen. 

Intellectueel eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet uitsluitend de auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, tekening- en modelrechten, octrooirechten alsmede de rechten omtrent knowhow die tot stand zouden kunnen worden gebracht door een Werknemer bij de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst, berusten bij Vier Consultancy B.V.;
 • Alle door Vier Consultancy B.V. verstrekte stukken, zoals rapportages en adviezen, zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van de Klant. De Klant is niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of kennisgeving ervan aan derden.

Geheimhouding

 • Vier Consultancy B.V. zal gedurende de looptijd van de Dienstverleningsovereenkomst, alsmede na het eindigen daarvan, tegenover derden geheimhouding betrachten met betrekking tot alle informatie omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de Klant, waarvan hij bij de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst kennis neemt, tenzij de Klant daarvoor haar toestemming geeft. Daaronder begrepen worden gegevens en/of informatie betreffende en/of verband houdende met de bedrijfsuitoefening van opdrachtgever en zijn cliënten / klanten. Vier Consultancy B.V. draagt er zorg voor dat ook de Werknemer deze geheimhouding in acht zal nemen.
 • Bovenstaande geldt niet ten aanzien van informatie waaraan algemene bekendheid is of wordt gegeven, of waarover Vier Consultancy B.V. al de beschikking had, of die door Vier Consultancy B.V. zelfstandig, buiten het kader van de Dienstverleningsovereenkomst is verkregen.
 • Bovenstaande geldt niet indien en voor zover Vier Consultancy B.V. tot gebruik of openbaarmaking verplicht is op grond van de wet of een uitspraak van de rechter of een ander bevoegd overheidsorgaan.

Mediation- en forumkeuzeclausule

 • Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende Dienstverleningsovereenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie met elkaar op te lossen.
 • In tweede geval zullen geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende Dienstverleningsovereenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, met behulp van mediation beslecht worden, conform het Reglement van de Mediators federatie Nederland (gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
 • Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
 • Partijen wonen de eerste mediation bijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediation bijeenkomst bijwonen.
 • Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door bevoegde Nederlandse rechter binnen het arrondissement waarbinnen Vier Consultancy B.V. gevestigd is.

Overdracht rechten en wijzigingen

 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander mag een partij haar rechten en verplichtingen uit de Dienstverleningsovereenkomst alsmede uit deze Algemene Voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk overdragen of uitbesteden aan derden.
 • Wijzigingen in de Dienstverleningsovereenkomst binden Partijen slechts als beide Partijen met die wijzigingen instemmen.
 • Vier Consultancy B.V. is bevoegd haar Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te raadplegen via het digitale klantenportal van Vier Consultancy B.V.. Voor lopende overeenkomsten geldt dat de Klant de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden kan weigeren gedurende 14 kalenderdagen na de kennisgeving door Vier Consultancy B.V. van de nieuwe versie, bij gebreke waarvan de nieuwe versie van toepassing is.